BIBLIOTECA

 

 

INTRODUCCIÓ

 

El Club Nàutic Llançà, amb la finalitat de satisfer les necessitats d’informació, educació i lleure dels seus socis i dels  usuaris de les seves instal·lacions ha endegat el projecte de la biblioteca del club.

 

Aquest equipament, posat en funcionament l'any 2004, es troba a les dependències de la planta baixa de l'edifici de serveis del club, en un despatx al que es pot accedir des de la recepció de les oficines.

 

En aquest espai s'hi troben les obres que conformen la biblioteca i, a més, hi ha un ordinador amb connexió a internet amb banda ampla perquè els interessats puguin accedir a aquesta eina d’informació.

 

A continuació, en aquesta pàgina web podreu trobar la següent informació:

  • Reglament "provisional" de règim intern de la biblioteca del Club Nàutic Llançà

  • Llista i detall de les obres que composen la biblioteca i la seva disponibilitat a la data d’actualització d'aquesta pàgina web

 

DATA D’ACTUALITZACIÓ DE LA PÀGINA: 12/05/2005

 

Prement els botons que figuren a continuació accedireu als apartats corresponents

 

                    Anar a reglament                   

                  Anar a índex d’obres                

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 REGLAMENT "PROVISIONAL" DE RÈGIM INTERN DE LA

 

BIBLIOTECA DEL CLUB NÀUTIC DE LLANÇÀ

 

 

Article 1.- Objecte: El present reglament de règim intern té com objectiu regular i facilitar  l’ús de la Biblioteca del Club Nàutic Llançà als socis, transeünts, usuaris de les instal·lacions i a tota la ciutadania en general, ajudant a satisfer les necessitats d’informació, educació i lleure dels usuaris de la biblioteca, i fomentant el coneixement de les activitats relacionades amb el món nàutic en totes les seves facetes.

 

La biblioteca pretén ser un fons d’informació cultural així com un centre de promoció dels coneixements nàutics.

  

Article 2.- Ubicació de la Biblioteca: La Biblioteca estarà situada en les instal·lacions de la concessió del Club, i ocuparà l’espai habilitat a l’efecte situat a la primera planta de l’edifici de serveis.

Per acord de la Junta Directiva podrà modificar-se el seu emplaçament.

  

Article 3.- Funcions de la Biblioteca:

 

Són funcions de la Biblioteca: 

a)     Adquirir recursos d’informació propis relacionats amb les activitats nàutiques;

b)     Organitzar i custodiar tota la documentació pertanyent a la Biblioteca del Club;

c)      Elaborar o mantenir eines de cerca i recuperació de la informació que facilitin als usuaris l’accés als recursos d’informació propis i externs disponibles;

d)     Posar a disposició dels socis i usuaris els recursos d’informació propis i els externs i facilitar-ne la màxima utilització;

e)      Conservar els recursos d’informació propis en les condicions òptimes;

f)        Vehicular l’accés a recursos d’informació externs;

g)     Facilitar l’accés als recursos d’informació externs no disponibles a la Biblioteca del Club, mitjançant la cooperació amb altres entitats;

h)      Organitzar activitats i promoure iniciatives per difondre els serveis i potenciar-ne l’ús;

i)        Participar en programes i convenis que tinguin com a finalitat la millora dels serveis oferts per la Biblioteca;

j)        Portar a terme la investigació necessària conduent a la millora de productes i serveis en l’àmbit de la biblioteca digital;

k)      Totes aquelles altres que dintre del seu àmbit d’activitats ajudin a millorar les funcions fins ara esmentades.

 Article 4.- Accés a la biblioteca: 

a)     La biblioteca és de lliure accés a tots els socis, i usuaris del port.

b)     Els ciutadans en general podran utilitzar el servei de Biblioteca del Club, prèvia autorització.

c)      Els menors de set anys només hi poden accedir acompanyants d’un responsable.

d)     Davant actituds i comportaments impropis en un servei de les característiques d’una Biblioteca, per part del President del Club es podran establir restriccions al lliure accés, reservant-se el dret d’admissió.

 Article 5.- Drets dels usuaris:

a)     A l’accés lliure a la Biblioteca.

b)     A gaudir dels serveis que ofereix la Biblioteca.

c)      A gaudir del suport i assessorament per orientar-los en els diferents serveis que ofereix la Biblioteca.

Tots els drets i serveis de la Biblioteca seran prestats amb caràcter preferent al soci, i subsidiàriament al soci transeünt, a l’usuari de les instal·lacions i als ciutadans autoritzats.

 

 Article 6.- Obligacions dels usuaris:

 

a)   A la Biblioteca no està permès:

·       Menjar, beure ni fumar.

·       Escriure o fer senyals en qualsevol llibre i/o en qualsevol altre document de la Biblioteca.

·       Malmetre o maltractar qualsevol dels béns mobles i immobles que integren el conjunt de la Biblioteca.

·       Reservar places de lectura.

·       Fer fressa o sorolls innecessaris.

 

b)     Un cop acabada la consulta de qualsevol document, cal deixar-lo als llocs destinats a aquest ús.

c)      Per tal de mantenir una perfecta harmonia i no destorbar, s’ha de adoptar una actitud correcta i de respecte, tal i com és d’esperar en una biblioteca.

Article 7.- L’incompliment de l’establert en l’article anterior pot donar  peu a l’expulsió temporal o definitiva de la Biblioteca, així com a no poder gaudir dels seus serveis, prèvia obertura del corresponent expedient.

  

Article 8.- Dies d’obertura i horaris: Els dies d’obertura i horaris del servei s’establiran per acord de la Junta Directiva del Club. Els horaris s’adaptaran a les necessitats del servei.

  

Article 9.-Serveis que ofereix la Biblioteca: 

1.       Servei de consulta: El fons exposat a la biblioteca es poden consultar en la sala pròpia del Club habilitada amb aquesta finalitat.

 

2.       Servei de préstec: Tots els materials que integren el fons de la Biblioteca poden ser objecte de préstec, a excepció de:

a)     Les obres de consulta habitual i d’ús freqüent.

b)     Els documents moderns i exhaurits i de difícil reemplaçament i/o els que tinguin caràcter d’únics.

c)     Les obres de valor històric.

d)     Els diaris i darrer número de cada revista i aquelles revistes destinades a la conservació. 

·         Unitats de préstec: El servei de préstec permet emportar-se fins a dos llibres o revistes , i un vídeo o CD o DVD. És un servei gratuït i obert a tots els usuaris de la biblioteca, i l’única condició que hi ha és la de presentar el carnet de préstec. Aquest carnet de préstec s’ha de sol·licitar personalment a les oficines del Club i s’obté de manera gratuïta sempre i quan es facilitin les dades personals que s’exigeixin (nom, adreça, telèfon i número de DNI, etc.). No obstant això, la Junta Directiva del Club està facultada per aprovar els preus d'aquest servei, cas que ho consideri necessari.

·         Termini de préstec: El termini de préstec és de dues setmanes. Aquest termini es podrà prorrogar si no hi ha cap reserva d’un altre usuari. La pròrroga té una durada d’una setmana més, i es pot sol·licitar per telèfon.

·         Devolució: El retard en la devolució dels materials pot ésser motiu de sanció.

·         L’usuari: L’usuari que rep una obra en préstec ha de vetllar per la seva integritat i bona conservació i advertir al personal de la biblioteca de qualsevol desperfecte que hi observi. L’usuari que retorni un document malmès o no el retorni, si no és per causa justificada, està obligat a restituir-lo per un altre exemplar de la mateixa edició o, si està exhaurit, lliurar a la biblioteca el valor de l’obra.

·         La biblioteca es reserva el dret de restringir temporalment o definitivament el servei de préstec a aquells usuaris que no respectin el que s’estableix en aquest reglament.

 

3.       Activitats: La Biblioteca del Club Nàutic Llançà podrà oferir activitats específiques relacionades amb la divulgació i el coneixement de la nàutica.

 

Les dates i horaris de les  activitats organitzades per la Biblioteca es fixaran amb suficient antelació al tauler d’anuncis del Club i se’n donarà la difusió que es consideri adient pels mitjans que correspongui.

        

L’accés a aquestes activitats, és gratuït.  No obstant això, en atenció a les característiques concretes de l’acte, la Junta Directiva podrà acordar el pagament d’un preu per accedir-hi, en determinades ocasions.

 

4.       Servei d’Internet:

 

·         A la biblioteca, l’Internet és un recurs d’informació. En la mesura de les possibilitats del Club, la biblioteca disposarà d’aquest servei. No és permès d’utilitzar-lo per accedir a xats ni jocs.

 

·         Per connectar-se a Internet cal reservar hora al taulell d’informació. Les reserves es poden fer per telèfon.

 

·         L’ordinador no  podrà ser utilitzat per una sola persona més de 30 minuts de forma continua, si hi ha altres persones que requereixen aquest servei.

 

·         Els nens, fins a dotze anys, hauran de connectar-se acompanyats d’un adult.

 

·         El Club no es fa responsable dels continguts que es troben a la xarxa.

 

·         El Club no es responsabilitza de l'ús fet per terceres persones de comptes de correu electrònic contractats pel propi club, ni pot garantir la privacitat absoluta dels missatges que es puguin enviar o rebre per aquest mitjà, per això, per a utilitzar el servei de correu electrònic des del servei d'internet de la biblioteca, caldrà que cada usuari disposi d'un compte de correu propi al que pugui accedir remotament des de la web del seu servidor, o altres sistemes similars implantats o que es puguin implantar en un futur.

 

·         La utilització d’aquest servei és gratuïta. No obstant la Junta Directiva podrà fixar un preu per la utilització d’aquest servei.

 

5.       Servei d’ordinadors:

 

·         En la mesura de les possibilitats la Biblioteca disposarà d’un servei d’ordinador.

 

·         L’ordinador no es podrà utilitzar per una sola persona més de 30 minuts, de forma continua, si hi ha altres persones que requereixen el servei.

 

·         Els usuaris podran fer servir els CD-Roms de la Biblioteca.

 

·         La utilització de l’ordinador i dels CD-Roms és gratuïta.

 

·         La utilització dels ordinadors pressuposa respecte i cura d’aquests equipaments per part de l’usuari. Si no fos així, es podrà penalitzar a l’usuari per danys que hagi pogut causar motivats pel mal ús.

 

·         Els preus per a impressions i venda de disquets els fixarà la Junta Directiva.

  

6.       Orientació i assessorament personalitzats: Dins  les possibilitats del personal del Club, s’intentarà ajudar els usuaris a introduir-se en el món de la lectura i de les noves tecnologies i a fer un bon ús dels fons de la Biblioteca.

 

7.       Altres serveis: S’intentarà en la mesura del possible incrementar els serveis que ofereix la Biblioteca.

Article 10.- Donació: La Biblioteca avaluarà les obres que s’ofereixen com a donació, tenint en compte la vigència i l’actualitat de les obres i/o el seu valor patrimonial, i divulgatiu.

 

Així mateix, es proposarà la concessió de distincions socials a les persones físiques o jurídiques que realitzin aportacions econòmiques superiors a 100 € i 200 € respectivament, amb destinació a incrementar el fons documental de la Biblioteca o millorar-ne les instal·lacions i els serveis.

  

Article 11.- L’ús de la Biblioteca pressuposa l’acceptació d’aquest reglament.

  

Article 12.- Modificació: La modificació total o parcial d’aquest reglament requereix els mateixos tràmits que han calgut per a la seva aprovació.

  

Llançà, novembre de 2004.

 

 

   Obtenir el reglament en format pdf  

 

 

                   Anar a introducció                  

                  Anar a índex d’obres                

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ÍNDEX D’OBRES QUE COMPOSEN

LA BIBLIOTECA DEL CLUB NÀUTIC LLANÇÀ

 

Prement sobre el nom de la obra n’obtindreu més informació,

 i sabreu si es troba disponible a la biblioteca del club,

una vegada allà, si premeu sobre la fletxa tornareu a aquest índex.

 

 

30 ANS DE VOILIERS AVEC VOILES ET VOILIERS

A BORDO DE LAS GRANDES REGATAS OCEÁNICAS DEL SIGLO XX

AEROGUÍA DEL LITORAL DE CATALUÑA

AJALÁ, LYONÉS, POR UNA NIÑA ME MUERO EN CASTAJ!

AMARRA Y DISFRUTA (gastronomía y turismo para navegantes)

AMERICA-AUSTRALIA

ANDORRA ENTRE ALISIOS Y TIFONES

ATLAS DE COLÓN Y LOS GRANDES DESCUBRIMIENTOS

AVENTURAS EN LAS KERGUELEN

BRASAS A BORDO

BURDELES FLOTANTES

CABO DE HORNOS A LA VELA

CEIP POMPEU FABRA

COMIÉNDOSE EL MUNDO

COPA DEL REY AGUA BRAVA

CORSARIOS ALEMANES

CORSARIOS ALEMANES EN LA SEGUNDA GUERRA MUNDIAL

DIARIO DE NAVEGACIÓN

DÍAS DE AGUA

DICCIONARIO MARÍTIMO

EH, PETREL !

EL ACORAZADO <<BISMARCK>>

EL CAZADOR DE BARCOS

EL CRUCERO DEL SNARK

EL ESTIÉRCOL DEL DIABLO

EL GRUMETE

EL INCREÍBLE VIAJE

EL JARDÍN DE HIELO

EL LARGO VIAJE

EL TRANSPORT MARÍTIM DE CABOTATGE A LA MEDITERRÀNIA

EL ÚLTIMO DESAFÍO

EL VENENO DEL ESCORPIÓN

EN ALTA MAR

ENCICLOPEDIA GENERAL DEL MAR

ESTUDI DEL CAP DE CREUS LA COSTA

FIANCÉE DE L'ATLANTIQUE

FLOREANA LISTA DE CORREOS

FOTOGRAFÍA SUBMARINA

GUÍA JURÍDICO-PRÁCTICA DE LA NAVEGACIÓN DE RECREO

GUIA SANITARIA A BORDO

HASTA DONDE ME LLEVE EL VIENTO

HIELO !

HISTORIAS DE UN VAGABUNDO DE LA MAR

LA COPA AMÉRICA 1851-2003

LA EXPEDICIÓN DE LA KON-TIKI

LA GUERRA NAVAL EN EL ATLÁNTICO

LA GUERRA NAVAL EN EL PACÍFICO

LA MAR Y EL TIEMPO

LA TRAVESÍA DEL HACHÍS

LA VELA

LA VIE PALAVASIENNE

LA VUELTA AL MUNDO DEL <GIPSY MOTH>

LAS MONTAÑAS DEL OCÉANO

LAS VELAS COMPRENSIÓN, TRIMADO Y OPTIMIZACIÓN

LEYES TRIBUTARIAS(BOLETÍN INFORMATIVO) 

LEYES TRIBUTARIAS(EDICIÓN 2002) 

LIBERTARIOS DEL MEDITERRANEO

LOS CUARENTA BRAMADORES

LOS VIAJES DEL CAPITÁN VOSS

LVDRICI PORTVS MARITIMI REGIONVM EVROPAE

MARÍA LA BONITA

MEMORIAS DE ALTA MAR

MI MARIDO, SU VELERO Y YO

MIEDO A LA OSCURIDAD

NÁUFRAGOS DE ANTAÑO

NAUTILUS 90º NORTE

NAVEGACIÓN A VISTA DE TIERRA

NAVEGACIÓN CON MAL TIEMPO

NAVEGACIÓN EN ALTA MAR

NAVEGANDO EN SOLITARIO

NUDOS MARINOS

PARC NATURAL DEL CAP DE CREUS

PARQUE NATURAL DEL CABO DE CREUS

PATRÓN DE EMBARCACIONES DE RECREO(P.E.R)

PEQUEÑO ESCOTA

PESCA SEGURA EN EL MAR Y EN EL RÍO

PESCADOR DE ISLANDIA

PORT NAUTIC-81

PUERTOS DEPORTIVOS ESPAÑA

REGATAS TÁCTICAS Y ESTRATEGIAS

REGLAMENTO DE REGATAS A VELA 1997-2000

REGLAS DE REGATA

SEGURIDAD, SUPERVIVENCIA Y SALVAMENTO EN LA MAR

SIETE ESLABONES

SIGUIENDO LA RUTA DE LOS CLÍPERS

SIN MÉDICO EN EL MAR, LA MONTAÑA Y EL DESIERTO

SOCORRISMO EN LA MAR

SOLO, RUMBO A LA CRUZ DEL SUR

SUBMARINO...!

TAMATA Y LA ALIANZA

TEMPORALES Y NAUFRAGIOS

THE YACHTSMAN´S DIRECTORY 1995

THE YACHTSMAN´S GUIDE

UN VAGABUNDO DE LOS MARES DEL SUR

UNA REGATA DE LOCOS

VELA INFANTIL

VIAJE AL CORAZÓN DEL MAR NEGRO

VOILIERS

 

 

                   Anar a introducció                  

                    Anar a reglament                   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obra:

 

30 ANS DE VOILIERS AVEC VOILES ET VOILIERS

(Obra donada per Francesc Serrano i Peñalver)

 

Historial de la situació de la obra:

Disponible a la biblioteca

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obra:

 

A BORDO DE LAS GRANDES REGATAS OCEÁNICAS DEL SIGLO XX

 

 

Historial de la situació de la obra:

03/08/2005 - A disposició d'Alfons Morales i Saladrigas

06/08/2005 - Disponible a la biblioteca

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obra:

 

AEROGUÍA DEL LITORAL DE CATALUÑA

 

 

Historial de la situació de la obra:

Disponible a la biblioteca

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obra:

 

AJALÁ, LYONÉS, POR UNA NIÑA ME MUERO EN CASTAJ!

 

 

Historial de la situació de la obra:

Disponible a la biblioteca

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obra:

 

AMARRA Y DISFRUTA (gastronomía y turismo para navegantes)

 

 

Historial de la situació de la obra:

Disponible a la biblioteca

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obra:

 

AMERICA-AUSTRALIA

(Obra donada per Armand Dapolo)

 

Historial de la situació de la obra:

Disponible a la biblioteca

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obra:

 

ANDORRA ENTRE ALISIOS Y TIFONES

 

 

Historial de la situació de la obra:

Disponible a la biblioteca

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obra:

 

ATLAS DE COLÓN Y LOS GRANDES DESCUBRIMIENTOS

(Obra donada per Francesc Serrano i Peñalver)

 

Historial de la situació de la obra:

Disponible a la biblioteca

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obra:

 

AVENTURAS EN LAS KERGUELEN

 

 

Historial de la situació de la obra:

Disponible a la biblioteca

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obra:

 

BRASAS A BORDO

(Obra donada per Josep Mª Vallbona)

 

Historial de la situació de la obra:

Disponible a la biblioteca

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obra:

 

BURDELES FLOTANTES

 

 

Historial de la situació de la obra:

18/09/2005 - A disposició del destacament de la Guàrdia Civil de Portbou

01/10/2005 - Disponible a la biblioteca

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obra:

 

CABO DE HORNOS A LA VELA

 

 

Historial de la situació de la obra:

Disponible a la biblioteca

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obra:

 

CEIP POMPEU FABRA

(Obra donada per CEIP Pompeu Fabra)

 

Historial de la situació de la obra:

Disponible a la biblioteca

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obra:

 

COMIÉNDOSE EL MUNDO

 

 

Historial de la situació de la obra:

Disponible a la biblioteca

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obra:

 

COPA DEL REY AGUA BRAVA

 

 

Historial de la situació de la obra:

Disponible a la biblioteca

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obra:

 

CORSARIOS ALEMANES

 

 

Historial de la situació de la obra:

Disponible a la biblioteca

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obra:

 

CORSARIOS ALEMANES EN LA SEGUNDA GUERRA MUNDIAL

 

 

Historial de la situació de la obra:

Disponible a la biblioteca

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obra:

 

DIARIO DE NAVEGACIÓN

 

 

Historial de la situació de la obra:

Disponible a la biblioteca

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obra:

 

DÍAS DE AGUA

 

 

Historial de la situació de la obra:

Disponible a la biblioteca

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obra:

 

DICCIONARIO MARÍTIMO

 

 

Historial de la situació de la obra:

Disponible a la biblioteca

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obra:

 

EH, PETREL !

 

 

Historial de la situació de la obra:

Disponible a la biblioteca

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obra:

 

EL ACORAZADO <<BISMARCK>>

 

 

Historial de la situació de la obra:

Disponible a la biblioteca

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obra:

 

EL CAZADOR DE BARCOS

 

 

Historial de la situació de la obra:

18/09/2005 - A disposició de Pedro Mª Peyra Torrella

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obra:

 

EL CRUCERO DEL SNARK

 

 

Historial de la situació de la obra:

18/09/2005 - A disposició de Pedro Mª Peyra Torrella

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obra:

 

EL ESTIÉRCOL DEL DIABLO

 

 

Historial de la situació de la obra:

01/10/2005 - A disposició de Pedro Mª Peyra Torrella

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obra:

 

EL GRUMETE

 

 

Historial de la situació de la obra:

Disponible a la biblioteca

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obra:

 

EL INCREÍBLE VIAJE

 

 

Historial de la situació de la obra:

Disponible a la biblioteca

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obra:

 

EL JARDÍN DE HIELO

 

 

Historial de la situació de la obra:

Disponible a la biblioteca

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obra:

 

EL LARGO VIAJE

 

 

Historial de la situació de la obra:

Disponible a la biblioteca

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obra:

 

EL TRANSPORT MARÍTIM DE CABOTATGE A LA MEDITERRÀNIA

(Obra donada per L'ESTROP - Associació de la Costa Brava per al patrimoni marítim)

 

Historial de la situació de la obra:

Disponible a la biblioteca

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obra:

 

EL ÚLTIMO DESAFÍO

 

 

Historial de la situació de la obra:

03/08/2005 - A disposició d'Alfons Morales i Saladrigas

07/08/2005 - Disponible a la biblioteca

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obra:

 

EL VENENO DEL ESCORPIÓN

 

 

Historial de la situació de la obra:

01/10/2005 - A disposició de Pedro Mª Peyra Torrella

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obra:

 

EN ALTA MAR

 

 

Historial de la situació de la obra:

Disponible a la biblioteca

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obra:

 

ENCICLOPEDIA GENERAL DEL MAR

 

 

Historial de la situació de la obra:

Disponible a la biblioteca

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obra:

 

ESTUDI DEL CAP DE CREUS LA COSTA

(Obra donada per Arnald Plujà i Canals)

 

Historial de la situació de la obra:

Disponible a la biblioteca

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obra:

 

FIANCÉE DE L'ATLANTIQUE

(Obra donada per Armand Dapolo)

 

Historial de la situació de la obra:

Disponible a la biblioteca

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obra:

 

FLOREANA LISTA DE CORREOS

 

 

Historial de la situació de la obra:

Disponible a la biblioteca

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obra:

 

FOTOGRAFÍA SUBMARINA

 

 

Historial de la situació de la obra:

Disponible a la biblioteca

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obra:

 

GUÍA JURÍDICO-PRÁCTICA DE LA NAVEGACIÓN DE RECREO

 

 

Historial de la situació de la obra:

Disponible a la biblioteca

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obra:

 

GUIA SANITARIA A BORDO

(Obra donada per l'Institut Social de la Marina)

 

Historial de la situació de la obra:

Disponible a la biblioteca

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obra:

 

HASTA DONDE ME LLEVE EL VIENTO

(Obra donada per Eduardo Rejduch)

 

Historial de la situació de la obra:

Disponible a la biblioteca

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obra:

 

HIELO !

 

 

Historial de la situació de la obra:

Disponible a la biblioteca

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obra:

 

HISTORIAS DE UN VAGABUNDO DE LA MAR

 

 

Historial de la situació de la obra:

Disponible a la biblioteca

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obra:

 

LA COPA AMÉRICA 1851-2003


 

Historial de la situació de la obra:

Disponible a la biblioteca

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obra:

 

LA EXPEDICIÓN DE LA KON-TIKI

 

 

Historial de la situació de la obra:

Disponible a la biblioteca

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obra:

 

LA GUERRA NAVAL EN EL ATLÁNTICO

 

 

Historial de la situació de la obra:

Disponible a la biblioteca

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obra:

 

LA GUERRA NAVAL EN EL PACÍFICO

 

 

Historial de la situació de la obra:

Disponible a la biblioteca

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obra:

 

LA MAR Y EL TIEMPO

 

 

Historial de la situació de la obra:

Disponible a la biblioteca

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obra:

 

LA TRAVESÍA DEL HACHÍS

 

 

Historial de la situació de la obra:

Disponible a la biblioteca

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obra:

 

LA VELA

 

 

Historial de la situació de la obra:

Disponible a la biblioteca

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obra:

 

LA VIE PALAVASIENNE

(Obra donada per Latina Cup)

 

Historial de la situació de la obra:

Disponible a la biblioteca

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obra:

 

LA VUELTA AL MUNDO DEL <GIPSY MOTH>

 

 

Historial de la situació de la obra:

Disponible a la biblioteca

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obra:

 

LAS MONTAÑAS DEL OCÉANO

 

 

Historial de la situació de la obra:

Disponible a la biblioteca

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obra:

 

LAS VELAS COMPRENSIÓN, TRIMADO Y OPTIMIZACIÓN

 

 

Historial de la situació de la obra:

Disponible a la biblioteca

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obra:

 

LEYES TRIBUTARIAS(BOLETÍN INFORMATIVO) 

(Obra donada per Francesc Fàbrega)

 

Historial de la situació de la obra:

Disponible a la biblioteca

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obra:

 

LEYES TRIBUTARIAS(EDICIÓN 2002) 

(Obra donada per Francesc Fàbrega)

 

Historial de la situació de la obra:

Disponible a la biblioteca

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obra:

 

LIBERTARIOS DEL MEDITERRANEO

 

 

Historial de la situació de la obra:

18/09/2005 - A disposició de Pedro Mª Peyra Torrella

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obra:

 

LOS CUARENTA BRAMADORES

 

 

Historial de la situació de la obra:

Disponible a la biblioteca

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obra:

 

LOS VIAJES DEL CAPITÁN VOSS

 

 

Historial de la situació de la obra:

Disponible a la biblioteca

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obra:

 

LVDRICI PORTVS MARITIMI REGIONVM EVROPAE

(Obra donada per Delegación para el Turismo de la C.I.)

 

Historial de la situació de la obra:

Disponible a la biblioteca

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obra:

 

MARÍA LA BONITA

 

 

Historial de la situació de la obra:

01/10/2005 - A disposició de Pedro Mª Peyra Torrella

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obra:

 

MEMORIAS DE ALTA MAR

 

 

Historial de la situació de la obra:

Disponible a la biblioteca

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obra:

 

MI MARIDO, SU VELERO Y YO

 

 

Historial de la situació de la obra:

Disponible a la biblioteca

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obra:

 

MIEDO A LA OSCURIDAD

 

 

Historial de la situació de la obra:

Disponible a la biblioteca

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obra:

 

NÁUFRAGOS DE ANTAÑO

 

 

Historial de la situació de la obra:

Disponible a la biblioteca

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obra:

 

NAUTILUS 90º NORTE

 

 

Historial de la situació de la obra:

Disponible a la biblioteca

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obra:

 

NAVEGACIÓN A VISTA DE TIERRA

 

 

Historial de la situació de la obra:

Disponible a la biblioteca

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obra:

 

NAVEGACIÓN CON MAL TIEMPO

 

 

Historial de la situació de la obra:

Disponible a la biblioteca

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obra:

 

NAVEGACIÓN EN ALTA MAR

 

 

Historial de la situació de la obra:

Disponible a la biblioteca

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obra:

 

NAVEGANDO EN SOLITARIO

 

 

Historial de la situació de la obra:

Disponible a la biblioteca

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obra:

 

NUDOS MARINOS

 

 

Historial de la situació de la obra:

Disponible a la biblioteca

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obra:

 

PARC NATURAL DEL CAP DE CREUS

(Obra donada per Arnald Plujà i Canals)

 

Historial de la situació de la obra:

Disponible a la biblioteca

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obra:

 

PARQUE NATURAL DEL CABO DE CREUS

 

 

Historial de la situació de la obra:

Disponible a la biblioteca

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obra:

 

PATRÓN DE EMBARCACIONES DE RECREO(P.E.R)

 

 

Historial de la situació de la obra:

Disponible a la biblioteca

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obra:

 

PEQUEÑO ESCOTA

 

 

Historial de la situació de la obra:

Disponible a la biblioteca

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obra:

 

PESCA SEGURA EN EL MAR Y EN EL RÍO

 

 

Historial de la situació de la obra:

Disponible a la biblioteca

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obra:

 

PESCADOR DE ISLANDIA

 

 

Historial de la situació de la obra:

Disponible a la biblioteca

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obra:

 

PORT NAUTIC-81

 

 

Historial de la situació de la obra:

Disponible a la biblioteca

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obra:

 

PUERTOS DEPORTIVOS ESPAÑA

 

 

Historial de la situació de la obra:

Disponible a la biblioteca

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obra:

 

REGATAS TÁCTICAS Y ESTRATEGIAS

 

 

Historial de la situació de la obra:

Disponible a la biblioteca

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obra:

 

REGLAMENTO DE REGATAS A VELA 1997-2000

 

 

Historial de la situació de la obra:

Disponible a la biblioteca

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obra:

 

REGLAS DE REGATA

 

 

Historial de la situació de la obra:

Disponible a la biblioteca

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obra:

 

SEGURIDAD, SUPERVIVENCIA Y SALVAMENTO EN LA MAR

 

 

Historial de la situació de la obra:

Disponible a la biblioteca

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obra:

 

SIETE ESLABONES

 

 

Historial de la situació de la obra:

Disponible a la biblioteca

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obra:

 

SIGUIENDO LA RUTA DE LOS CLÍPERS

 

 

Historial de la situació de la obra:

Disponible a la biblioteca

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obra:

 

SIN MÉDICO EN EL MAR, LA MONTAÑA Y EL DESIERTO

 

 

Historial de la situació de la obra:

Disponible a la biblioteca

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obra:

 

SOCORRISMO EN LA MAR

 

 

Historial de la situació de la obra:

Disponible a la biblioteca

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obra:

 

SOLO, RUMBO A LA CRUZ DEL SUR

 

 

Historial de la situació de la obra:

Disponible a la biblioteca

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obra:

 

SUBMARINO...!

 

 

Historial de la situació de la obra:

Disponible a la biblioteca

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obra:

 

TAMATA Y LA ALIANZA

 

 

Historial de la situació de la obra:

Disponible a la biblioteca

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obra:

 

TEMPORALES Y NAUFRAGIOS

 

 

Historial de la situació de la obra:

Disponible a la biblioteca

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obra:

 

THE YACHTSMAN´S DIRECTORY 1995

 

 

Historial de la situació de la obra:

Disponible a la biblioteca

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obra:

 

THE YACHTSMAN´S GUIDE

 

 

Historial de la situació de la obra:

Disponible a la biblioteca

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obra:

 

UN VAGABUNDO DE LOS MARES DEL SUR

 

 

Historial de la situació de la obra:

Disponible a la biblioteca

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obra:

 

UNA REGATA DE LOCOS

 

 

Historial de la situació de la obra:

Disponible a la biblioteca

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obra:

 

VELA INFANTIL

 

 

Historial de la situació de la obra:

Disponible a la biblioteca

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obra:

 

VIAJE AL CORAZÓN DEL MAR NEGRO

 

 

Historial de la situació de la obra:

Disponible a la biblioteca

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obra:

 

VOILIERS

(Obra donada per Armand Dapolo)

 

Historial de la situació de la obra:

Disponible a la biblioteca